Szanowni Państwo, dla bezpieczeństwa Państwa, a także zwierząt prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń opiekunów obiektu może spowodować nakaz opuszczenia obiektu.

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1. Zwiedzanie Mini ZOO „Zwierzaki nad Potokiem” możliwe jest jedynie po uiszczeniu opłaty za wstęp w kasie biletowej.

2. Uiszczenie opłaty za wstęp oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Dzieci do 13 roku życia mogą zwiedzać Mini ZOO WYŁĄCZNIE pod opieką dorosłych.

4. Dla zwiedzających dostępny jest bezpłatny strzeżony parking.

5. Na terenie Mini ZOO obowiązuje bezwzględny zakaz karmienia zwierząt pokarmem niepochodzącym od opiekunów, który wydawany jest przy wejściu na teren obiektu.

6. Zabrania się:
– drażnienia, dokuczania zwierzętom
– wchodzenia do zagrody ze zwierzętami bez zgody opiekuna obiektu
-wchodzenia na bariery, ogrodzenia, przekraczania barier ochronnych
– wrzucania do zagrody dla zwierząt różnych przedmiotów
– przebywania dzieci przy zwierzętach bez obecności opiekuna lub innej osoby dorosłej odpowiedzialnej za małoletniego
– zaśmiecania terenu
– niszczenia zieleni
– hałasowania i używania urządzeń mogących spłoszyć zwierzęta
– poruszania się poza obszarem wyznaczonym dla zwiedzających
– wkładania rąk poza ogrodzenie
– podchodzenia do zwierząt, w szczególności do koni od tyłu
– dotykania elementów urządzeń będących pod napięciem elektrycznym
– wnoszenia alkoholu, środków pirotechnicznych takich jak petardy, rakiety, sztuczne ognie

7. Osoby nie przestrzegające przepisów porządkowych będą usuwane z terenu Mini ZOO i pociągane do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami.

8. Mini ZOO nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów.

9. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy, a także z winy osób będących pod jego opieką. Zwiedzający odpowiada także za bezpieczeństwo osób będących pod jego opieką.
Art. 106kk . Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

10. Opiekunowie dzieci odpowiadają zgodnie z art.427kc za ich odpowiednie zachowanie. Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.

Szanowni Państwo proszę o rozwagę i opiekę nad swoimi pociechami. Pamiętajmy, iż na terenie obiektu znajdują się zwierzęta, które są tylko zwierzętami. My, jako opiekunowie staramy się w jak najlepszy sposób zabezpieczyć naszych podopiecznych, jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnych sytuacji. Dlatego też Państwo jako opiekunowie prawni mają obowiązek dbać o swoje dzieci. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zwiedzających, a także za działania sprzeczne z niniejszym regulaminem.

Życzymy miłego pobytu 🙂